Dekalog… ale jaki?

Mówiąc o Dekalogu powinniśmy odwołać się do jego treści. Gdzie można ją znaleźć? Z przykrością trzeba stwierdzić, że wiele ksiąg religijnych, w tym również katechizmy, które w pojęciu przeciętnego człowieka zawierają czystą prawdę Bożą, nie pozostaje w zgodzie z naukami Pisma Świętego. Ważne jest zatem, aby każdy chrześcijanin osobiście czytał Słowo Boże. Warto je studiować…

Kontynuuj czytanie

BOŻE PRZYKAZANIA

Hebrajczycy mówili: „aseret ha dewarim”, Grecy – „deka hremata” albo „dekalogos” (dziesięć słów), my, Polacy – „Dziesięć Przykazań Bożych” albo „Dekalog”. Każde z tych określeń odnosi się do dziesięciu zwięzłych poleceń wyrażających wolę Boga. Na temat Dekalogu z wielkim uznaniem wypowiadali się i wypowiadają nie tylko czciciele Boga, czy ludzie, którym jest On obojętny, ale…

Kontynuuj czytanie

Dekalog

Czy zauważasz, że ostatnio coraz więcej wpływowych osób wypowiada się na temat Dekalogu? Charakterystyczne jest również to, że w tym samym czasie środki masowego przekazu informują o zdecydowanym wzroście przestępczości w naszym chrześcijańskim kraju! Wydaje się, że łamanie Dekalogu jest wprost proporcjonalne do prób upowszechnienia jego treści. Praktyka życia nie może nadążyć za wzrostem świadomości…

Kontynuuj czytanie

Przemiana życia człowieka

ZNACZENIE PRAWA I BOŻEJ ŁASKIW PRZEMIANIE ŻYCIA CZŁOWIEKA Apostoł Paweł napisał: „Z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego [Bożych] oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (Rz 3,20). Prawo Boże określa, czym jest grzech. Człowiek świadomie przestępujący Prawo utożsamia się z grzechem i ciążą na nim konsekwencje jego wyboru. Pismo Święte naucza,…

Kontynuuj czytanie

Dwa dekalogi

Poniżej przytaczamy obie wersje Dekalogu. Oryginalną (z Pisma Świętego), i katechizmową, znaną przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Przeczytajmy uważnie i porównajmy obydwa teksty Dekalogu. Pochodzą one ze źródeł najbardziej poważanych w powszechnym chrześcijaństwie. Pierwszym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, opatrzona listem Kardynała Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, drugim najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez Pallottinum w…

Kontynuuj czytanie

Historia Dekalogu

Wielu uważa, że za Dekalogiem musi stać jakiś wielki Autorytet. Niektórzy jego autorstwo przypisują wybitnemu władcy starożytnego Babilonu, Hammurabiemu (XVIII w. p.n.e.). Faktycznie, jeszcze przed nadaniem prawa Izraelitom na górze Synaj (XV w. p.n.e.), spisał on kodeks praw i przepisów przypominający w swojej treści Boży Dekalog. Jednak warto sobie uświadomić, że ponad dwa wieki przed…

Kontynuuj czytanie

Jan Paweł II a dekalog

Polacy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa poszczególnych homilii wygłaszanych przez Papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymek do kraju. W jednej z nich papież wzywał: „Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w sercu Jego Syna, domaga się od człowieka konsekwentnej odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale…

Kontynuuj czytanie

DEKALOG A CHRZEŚCIJAŃSKA MIŁOŚĆ

Formalne stosowanie się do samej litery Dekalogu, nie świadczy jeszcze o tym, że ktoś pełni wolę Bożą. W oczach Boga znaczenie ma nie tylko sam czyn, ale i jego motywacja. Życie Jezusa Chrystusa, pełne miłości i niesamolubnego poświęcenia dla ludzi potrzebujących, miało się stać przykładem dla kandydatów do królestwa niebieskiego. Biblia mówi często o miłości…

Kontynuuj czytanie

Powrót do korzeni

POWRÓT DO KORZENI Bóg jest jeden. Jest On Święty i niezmienny, prawy i sprawiedliwy. Jego wola została wyraźnie określona w dziesięciu zwięzłych Prawach stanowiących odzwierciedlenie Jego boskiego charakteru. Szatanowi udało się sprowadzić chrześcijan na bezdroża błędu, niewiary i zakłamania. Odrzucając Pismo Święte jako jedyny wzorzec wiary i postępowania, jedyną podstawę wszelkiego nauczania w Kościele, przyjęliśmy…

Kontynuuj czytanie

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj…

Kontynuuj czytanie