Powrót do korzeni

POWRÓT DO KORZENI

Bóg jest jeden. Jest On Święty i niezmienny, prawy i sprawiedliwy. Jego wola została wyraźnie określona w dziesięciu zwięzłych Prawach stanowiących odzwierciedlenie Jego boskiego charakteru. Szatanowi udało się sprowadzić chrześcijan na bezdroża błędu, niewiary i zakłamania. Odrzucając Pismo Święte jako jedyny wzorzec wiary i postępowania, jedyną podstawę wszelkiego nauczania w Kościele, przyjęliśmy wiele nauk sprzecznych z wolą Boga-Stworzyciela. Zamiast Jemu, zaczęliśmy bardziej ufać, czcić i służyć dziełom swoich rąk, innym ludziom, a nawet samym sobie. Zdarza się, że jesteśmy skłonni przyjmować tytuły i godności należne jedynie samemu Bogu w tym samym czasie mylnie przedstawiając charakter Boga i Jego stosunek do błądzącego człowieka.

KTÓRY DEKALOG CHCEMY ZACHOWYWAĆ?

Jak już wiemy, istnieją dwie wersje, dwa brzmienia dekalogu. Wersja oryginalna (biblijna) i wersja zmieniona (katechizmowa). Oba dekalogi noszą miano „Dziesięciu Przykazań Bożych”, ale tylko jeden z nich jest prawdziwy. Autorem tylko jednego z nich jest Pan Bóg.

Przyjacielu, być może nigdy przedtem nie miałeś sposobności poznania prawdziwego Prawa Bożego. Ale teraz już je znasz. Czy zechciałbyś postawić Boga na należnym Mu, pierwszym miejscu w swoim życiu? On jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, by każdy, kto Go umiłował, kto w Niego uwierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. On to, wszystkim, którzy Go miłują z całego serca, z całej siły i z całej myśli swojej, złożył tę obietnicę: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać przykazania moje.

Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa Chrystusa napisał: „Dziateczki moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boga jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował”(I J 2,1-6), i: „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (I J 5,2).

ODPOWIEDŹ NA BOŻĄ MIŁOŚĆ

To Bóg najpierw Cię umiłował i postanowił zbawić. Tylko Ty możesz podjąć decyzję, czy zechcesz odwzajemnić tę Jego miłość. Możesz tego dokonać jeszcze dziś! Jemu, jako jedynemu Spowiednikowi, wyznaj swoje grzechy, a On Cię oczyści z każdej nieprawości. Przyjmie Cię takim, jakim jesteś. Jedynie Pan Jezus może Cię zbawić. Apostoł święty Piotr stwierdził: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Wszystko przebaczy, podniesie, wzmocni i nigdy nie zawiedzie. Wprowadzi Cię w nową rzeczywistość, w lepsze, o wiele radośniejsze życie, które ma cel i sens! I chociaż życie to nie zawsze jest łatwe, ponieważ demoniczne siły zła walczą z tymi, „co strzegą przykazań Boga” (Ap 12,17), wszyscy, którzy pozostają Mu wierni, tworzą prawdziwy Kościół Boga na tej ziemi. Ostatnia księga Pisma Świętego tak właśnie charakteryzuje ten Kościół: „Tu się okaże cierpliwość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa” (Ap 14,12). Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy w chrześcijaństwie z Bożym Dekalogiem konkuruje inny dekalog, za którym kryje się autorytet nie Boga, lecz człowieka.

Bóg wzywa do posłuszeństwa. Decyzja należy do Ciebie.