Chrystus i Dekalog

Jezus Chrystus żyjąc na tej ziemi nigdy nie naruszył żadnego z Przykazań Bożych. To On był przecież Prawodawcą! W 10. rozdziale I Listu do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że to Chrystus w czasach Starego Testamentu prowadził swój wybrany lud z Egiptu do Kanaanu.

Żydzi często pomawiali Jezusa o łamanie Zakonu, w szczególności czwartego przykazania nakazującego święcenie Sabatu, czyli siódmego dnia tygodnia – naszej soboty. Zbawiciel nigdy jednak nie zgrzeszył. Przecież to nie kto inny jak właśnie On razem z Ojcem stworzył w ciągu sześciu dni cały Wszechświat! (patrz J 1,1-3.14; Kol 1,15-17; Hbr 1,8-12). On też dał nam przykład odpoczywania w siódmym dniu tygodnia – w dniu, w którym sam odpoczął, który pobłogosławił i poświęcił (czytaj Rdz 1,31-2,3; Łk 4,16). Jezus, jak napisał apostoł Piotr, „grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu” (I P 2,22). Owszem, to Jego przeciwnicy dopuszczali się wielu grzechów i zdrad. Ganiąc ich powiedział: „Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: »Lud ten czci Mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi«” (Mt 15,1-9)

CZY JEZUS CHRYSTUS ZMIENIŁ DEKALOG?

Byś może niektórzy spodziewali się, że Pan Jezus dokona zmiany Dekalogu, chociażby jakiegoś jednego przykazania. W odpowiedzi, w kazaniu, wygłoszonym na górze nazwanej Górą Błogosławienia, stwierdził: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. (…). Bo powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,17-20).

Następnie, ganiąc powierzchowne i często na pokaz praktykowane obrzędy religijne zwrócił uwagę na głębię treści Dekalogu. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii według Mateusza, w 5. rozdziale, w wierszach od 21. po 37. Jako przykład Jezus wybrał trzy spośród Dziesięciu Przykazań: przykazanie szóste*: „Nie będziesz zabijał”, siódme*: „Nie będziesz cudzołożył” oraz dziewiąte*: „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (czytaj Wj 20,13-16).

(*Na ogół katechizmy numerują je jako piąte, szóste i siódme. Różnice te wyjaśnione zostały dalej.)